Begeleiding

 

Ons streven is dat alle leerlingen optimaal kunnen profiteren van het onderwijsaanbod.

 

Het is voor elke leerling belangrijk om zicht te krijgen en te houden op het eigen leerproces en het functioneren. Onze school draagt hieraan bij met goede leerlingenbegeleiding. Leerlingenbegeleiding versterkt het zelfstandig leren en bevordert de eigen verantwoordelijkheid van de leerling. Deze begeleiding verandert vanzelfsprekend met het ouder worden van de leerling.

Het afdelingsteam stelt het zeer op prijs als ouders bij problemen met hun kind de school daarvan direct in kennis stellen.

 

De meeste leerlingen zullen zonder al te grote problemen hun schoolloopbaan succesvol doorlopen. Er zijn echter ook leerlingen die, al dan niet tijdelijk, moeite hebben om het onderwijsaanbod te volgen. Wij doen ons uiterste best om deze leerlingen zo goed mogelijk te begeleiden.

 

De mentor

De centrale figuur in de leerlingenbegeleiding is de mentor. Hij is de bijzondere contactpersoon tussen thuis en school voor alle persoonlijke zaken. De mentor waakt over de prestaties,

heeft contacten met de vakdocenten, overlegt twee- of driewekelijks met de afdeling over zijn klas. Hij houdt het wel en wee van de leerling in de gaten, bemiddelt als er problemen zijn en verzorgt de contacten met de ouders.

Bovendien geeft de mentor in de brugklas twee mentorlessen per week. In één mentorles staat het aanleren van sociaal-emotionele vaardigheden centraal. In de andere mentorles ligt de nadruk op het aanleren van studiegewoontes en studievaardigheden. Dit gebeurt aan de hand van de methode 'Tumult'. Tevens geeft de mentor voor elk vak een aantal praktische tips en aanwijzingen om huiswerk te leren en te maken. Mede door direct persoonlijk contact met de leerlingen kan de mentor allerlei problemen in een vroeg stadium signaleren.

In de tweede klas verzorgt de mentor één mentorles per week. De mentor voert gesprekken met de leerlingen op individueel niveau en met de groep of een gedeelte van de groep. Ook worden er speciale thema's aan de orde gesteld die op dat moment actueel en/of noodzakelijk zijn.

 

Afdelingsteams

De school is opgedeeld in 3 afdelingen: onderbouw, havo vanaf klas drie, en vwo vanaf klas drie. Elk afdelingsteam werkt nauw samen met de mentoren. Ouders en leerlingen nemen in eerste instantie contact op met de mentor als het gaat om gewone, voor de begeleiding relevante zaken. Voor zaken die men liever niet met de vakdocent of mentor wil/kan bespreken, is contact mogelijk met een van de leden van de afdelingsteams. Het afdelingsteam is doorgaans telefonisch te bereiken van 13.00- 16.00 uur. Spreekuur: na telefonische of schriftelijke afspraak

 

Orthopedagoog

Een aantal leerlingen heeft speciale zorg nodig. Om te waarborgen dat de zorgtaken optimaal worden uitgevoerd is de coördinatie ervan in handen van de orthopedagoog mw. F. van Eijck (f.vaneijck@vanmaerlantlyceum.nl).

Een orthopedagoog probeert onderwijs- en/of opvoedingssituaties te optimaliseren. Daarom zorgt zij ervoor dat docenten geïnformeerd worden over de problematiek van de zorgleerlingen die zij in de klas hebben en geeft zij adviezen voor de omgang met deze leerlingen.

Gedurende het jaar wil de orthopedagoog problemen vroeg signaleren en de oorzaak achterhalen. Zij biedt begeleiding en ondersteuning als een leerling met leer- en gedragsproblemen vastloopt binnen de school. Zij voert in voorkomende gevallen gesprekken met leerlingen, ouders, leerkrachten, mentoren en andere betrokkenen (zoals ambulant begeleiders). Soms maakt ze gebruik van observatie of onderzoek. Tot slot schrijft zij handelingsplannen en verzorgt zij doorverwijzingen naar externe instanties.

Het is belangrijk dat leerlingen en/of ouders aan de bel trekken als er problemen zijn. In principe zijn de mentor en de afdeling daarvoor eerste aanspreekpunt. In een zorgoverleg bekijken afdelingsleider, leerlingenbegeleiders en orthopedagoog hoe de leerling het beste geholpen kan worden. Mochten er vragen zijn, neem dan gerust contact op met mevrouw Kraus.

 

Leerlingbegeleider

De leerlingbegeleider, mw. E.M. van der Wielen (e.vanderwielen@vanmaerlantlyceum.nl), richt zich op de sociaal-emotionele begeleiding van leerlingen. Mentoren en leden van de afdelingsteams kunnen leerlingen naar de leerlingenbegeleider verwijzen. De leerlingen kunnen ook zelf het initiatief nemen en telefonisch of persoonlijk een afspraak maken.

 

 

Klik voor meer informatie op een van onderstaande onderwerpen.

   pestprotocol 
-    dyslexieprotocol   
-   dyscalculieprotocol

 

Vertrouwenspersonen

Mensen blijken op hun werk, thuis of op school wel eens lastiggevallen te worden. De school rekent het tot haar taak ervoor te zorgen dat iedereen zich hier veilig voelt. Wie in aanraking komt met seksuele intimidatie, agressie of geweld kan voor de eerste opvang terecht bij de vertrouwenspersonen:

mw. I.A. van Loon (privé: 040 8448466) i.vanloon@vanmaerlantlyceum.nl en dhr. C.L.J.M. Vosters (privé: 06 53752380) r.vosters@vanmaerlantlyceum.nl.