schoolreglement en schoolregels

Schoolreglement en schoolregels

Het schoolreglement bevat regelingen met betrekking tot de algemene gang van zaken en de orde binnen de school. Enkele regels hieruit zijn verder uitgewerkt in de schoolregels.

 

In dit schoolreglement staat een aantal afspraken en procedures waar directie, medewerkers en leerlingen direct of indirect mee te maken hebben; ook is vermeld hoe zaken binnen de school geregeld zijn. Deze afspraken en procedures geven richting aan de wijze waarop in voorkomende gevallen gehandeld dient te worden.

 

In de schoolgids en het schoolreglement zijn de regels opgenomen die als uitgangspunt gehanteerd worden. Enkele regels daaruit zijn verder uitgewerkt in het document schoolregels. Ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen worden geacht op de hoogte te zijn van de regels en de uitwerking daarvan.