OMO-reglementen

Het reglement bezwaar en beroep in leerlingzaken regelt de procedure welke dient te worden gehanteerd voor de behandeling van bezwaar en beroep tegen besluiten met betrekking tot a. toelating, bevordering, schorsing en verwijdering van leerlingen b. examenzaken. De in dit reglement genoemde leerlingenzaken vallen niet onder de reikwijdte van de Klachtenregeling Ons Middelbaar Onderwijs.

 

Voor de school is een regeling ter voorkoming seksuele intimidatie, agressie en geweld vastgesteld door de raad van bestuur. Op basis van deze regeling wordt de zorg voor een prettig schoolklimaat en een prettige omgang met elkaar nagestreefd.

 

De wet op het voortgezet onderwijs verplicht Ons Middelbaar Onderwijs om een klachtenregeling vast te stellen en een klachtencommissie in te stellen. Volgens de wet kunnen ouders, leerlingen en personeelsleden klachten indienen over gedragingen en beslissingen van het bestuur of het personeel.

 

In het privacyreglement staat weergegeven op welke wijze persoonsgegevens worden verwerkt en op welke wijze uitvoering gegeven wordt aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

 

Het convenant Scholen voor primair en voortgezet onderwijs en sponsoring, bevat gedragsregels die scholen als richtlijn kunnen gebruiken.