Excellente school

 

Op 13 januari 2014 verwierf het Van Maerlantlyceum voor het tweede achtereenvolgende jaar het predicaat 'excellente school' voor de gymnasium- en atheneumafdeling.

  

 

 

 

 

 

 

 

 

De afdeling vwo van het Van Maerlantlyceum heeft de goede resultaten op de kernvakken weten te handhaven. Er is daarnaast veel aandacht voor internationalisering en cultuur in de vorm van vakoverstijgend onderwijsaanbod. De waardering voor deze onderdelen is hoog.

 

De school weet succesvol om te gaan met de omstandigheden waaronder zij moet werken door de gebruikelijke toelatingseisen ruimhartig te hanteren. Een toenemend aantal leerlingen valt onder de categorie APCG. Leerlingen met een achterstand komen in de vakstudiegroep en krijgen daar bijles. De leerlingen krijgen veel kansen om zich breed te ontplooien en zich daarmee goed voor te bereiden op participatie in de maatschappij.

 

De inrichting van het leerproces kenmerkt zich door een beredeneerde aanpak van het onderwijsproces, waarbij leerstijl van leerlingen en onderwijsproces op elkaar worden afgestemd. De school een speciaal geschoolde leerlingbegeleider en een orthopedagoog. Het personeelsbeleid is sterk in ontwikkeling.

 

Het verband tussen de inrichting van het onderwijsleerproces en de resultaten is duidelijk. De versterking van het vwo-profiel wordt goed gemonitord. Er is een overzichtelijk kwaliteitsbeleid met kwaliteitskalender. De school heeft onder andere met haar aanpak van de havo-afdeling en de transfer daarvan naar andere afdelingen aangetoond over lerend vermogen te beschikken, dat nu ook duidelijk ten goede komt aan de versterking van het vwo.

 

Het eigen excellentieprofiel van de school komt naar voren in de inzet om leerlingen te laten excelleren, waarbij de motivatie, het niveau en de interesse van de leerlingen als leidraad dienen.

  

 

 volledige juryrapport

 

 

 

  

Oogmerken

Aandacht geven aan goede en excellente scholen is een manier om de kwaliteit van het onderwijs te bevorderen. Niet de enige manier, maar wel een belangrijke manier.

Scholen die het heel goed doen verdienen onze waardering en een bredere bekendheid. Bovendien zijn ze ook voor andere scholen van belang vanwege hun voorbeeldwerking.

 
Criteria voor excellentie: twee paden bewandeld

De jury hanteert bij het bepalen van excellentie een combinatie van criteria die via veldconsultatie naar voren zijn gekomen en criteria vanuit onderzoek en organisatieanalyse. De jury heeft vijf criteria gehanteerd en deze uiteengelegd in 14 indicatoren.

In het voorjaar 2013 heeft de jury de inhoudelijke invulling van deze indicatoren nader getoetst via een consultatie van scholen die het predicaat Excellente School 2012 hebben verworven. Ook in 2014 zullen we de invulling van de indicatoren aan de excellente scholen voorleggen. Het is belangrijk draagvlak te hebben voor de criteria. Ik licht er twee aspecten uit

 

In den brede
Een excellente school kijkt verder dan het verplichte curriculum. De jury kijkt nadrukkelijk naar resultaten in de breedte. In 2013 geven heel veel scholen aan dat ze goede resultaten hebben geboekt op terreinen als burgerschap, sociaal-emotionele vorming, culturele vorming, redzaamheid, internationale oriëntatie.

Schoolspecifieke theorie
Het punt bij een excellente school is dat zo een school niet alleen hele goede resultaten in brede zin haalt maar vooral ook weet welke factoren van belang zijn om bepaalde resultaten te behalen. Een excellente school is dus niet alleen zeer goed maar weet zeer goed waarom ze zo goed is. Een excellente school heeft geen excellente leerlingen nodig om excellent te zijn.

Geen wedstrijd, het predicaat komt een school toe
Een school voldoet aan een samenhangend geheel van criteria die samen het oordeel excellent uitmaken. Het is dus geen wedstrijd.

 

Nieuwe sectoren

In 2013 konden scholen in het speciaal basisonderwijs, het speciaal onderwijs en het praktijkonderwijs zich voor het eerst aanmelden als kandidaat Excellente School. De jury heeft betrokkenen uit deze sectoren geconsulteerd over de toepassing van de criteria in deze sectoren. De invulling is na consultatie aangepast aan het specifieke karakter van deze scholen. Persoonlijke redzaamheid, bijvoorbeeld zelfstandig met de bus kunnen gaan, is hier voor bepaalde leerlingen een enorme opbrengst.

De jury heeft daarnaast oog voor de zorgtaken in deze scholen maar beoordeelt primair vanuit het schoolzijn.

 

Jurering

Aanmeldingen
In totaal ontving de jury dit jaar 141 aanmeldingen. Van deze 141 scholen/schoolsoorten heeft de jury er 118 bezocht. De niet-bezochte scholen zijn veelal scholen die nog te kort op een hoog niveau functioneren.

De bezoeken werden afgelegd door duo’s van juryleden en externe experts, en verliepen omwille van de vergelijkbaarheid volgens een min of meer vast stramien.

De jury heeft per school ongeveer 3 referenten geraadpleegd, meer dan 300 referenten in totaal. Ook dat is een onderdeel van de maatschappelijke bevestiging van excellente scholen.

 

Herhaalde aanvragen
De 52 excellente scholen 2012 hebben zich veelal opnieuw aangemeld.De meeste scholen die het predicaat Excellent in 2012 ontvingen, krijgen eveneens het predicaat over 2013. Zij hebben het hoge niveau gehandhaafd en hebben op relevante terreinen ontwikkeling laten zien.Hier komt een oogmerk van het excellentieproces naar voren: we hebben nu na twee jaar een groep scholen in ons land die we als zodanig kunnen positioneren en bepaalde functies bij voorkeur doen vervullen. De eerste functie die opkomt, is die van opleidingsschool.

 

Vorig jaar 52 scholen, dit jaar 71 scholen
Vorig jaar reikte de staatssecretaris aan 31 basisscholen en 21 scholen voor voortgezet onderwijs het predicaat Excellente School 2012 uit.In 2012 in totaal dus 52 scholen.Dit jaar heeft de jury 28 basisscholen, 3 sbo-scholen, 4 scholen in speciaal onderwijs, 4 scholen voor praktijkonderwijs en 32 scholen in het voortgezet onderwijs voorgedragen.In 2013 in totaal dus 71 scholen en omdat sommige scholen meer schoolsoorten in huis hebben gaat het om 76 predicaten.In vergelijking met 2012 draagt de jury dit keer meer vo-schoolsoorten voor, terwijl het aantal voordrachten in het basisonderwijs vrijwel gelijk is gebleven. In het voortgezet onderwijs zijn de voordrachten beter gespreid over de schoolsoorten dan vorig jaar, waarbij binnen het vwo de nadruk minder op de gymnasia ligt.

 

Van de bezochte scholen (in totaal 118 scholen/schoolsoorten) heeft de jury tweederde voorgedragen voor het predicaat Excellente School 2013. Van de nieuwe aanmeldingen is ongeveer de helft (37 van de 76 bezochte scholen/schoolsoorten) voorgedragen.

 

Scholen zonder toekenning
De scholen zonder toekenning zijn in twee groepen te verdelen. Er is een groep scholen die al langere tijd goed functioneert en dicht aan zit tegen excellentie en waarvan te verwachten is ze al over een paar jaar als excellent betiteld kan worden. En er is een groep scholen die een zeer aanzienlijke verbeterslag heeft gerealiseerd in de afgelopen jaren maar wat meer tijd nodig heeft om de status van excellentie te bereiken.

 

Tot slot

 

Jury en externe experts
De acht juryleden werden in 2013 bijgestaan door 19 externe experts, onder wie vijf nieuwe mensen met kennis van het speciaal basisonderwijs, het speciaal onderwijs en het praktijkonderwijs. De jury heeft het werk alleen maar kunnen doen dankzij de voortreffelijke bijstand van deze 19 oud-schoolleiders en oud-inspecteurs.

 

Overdracht
De Jury Excellente Scholen is voor drie jaar ingesteld door de minister van onderwijs. Vanaf 2015 verschuift de aanwijzing van excellente scholen naar de Inspectie van het Onderwijs.

 

Scholen die het beste in het onderwijs tonen
Dit jaar viel het de jury wederom bij alle deelnemende scholen op hoe enthousiast ze zijn en trots op het werk en de resultaten. Deze scholen geven op een voorbeeldige manier betekenis aan het woord onderwijs. De jury wil dan ook zijn grote waardering uitspreken voor de inzet van alle kandidaten.

 

Door: A.M.L. van Wieringen
Korte toelichting op het rapport van de Jury Excellente Scholen
Den Haag 13 januari 2014

  

 

Voor meer informatie: www.excellentescholen.nl