Ouderparticipatie

Het Van Maerlantlyceum heeft veel betrokken ouders/verzorgers1. Ouders die op veel niveaus meedenken en meewerken aan de school. Deze samenwerking vindt plaats op veel verschillende manieren en niveaus.

 

Ouderpanels

Rondom bepaalde thema's, zoals de profilering van de havo en begeleiding in de doorlopende leerlijnen, zijn we met elkaar in gesprek over de wijze waarop we vorm kunnen geven aan beleid.

 

De ouderraad

Alle ouders en verzorgers vormen samen de ouderraad. Het bestuur van de OR wordt tijdens de jaarvergaderingen aangesteld. De inkomsten van de ouderraad worden gevormd door een aparte bijdrage van de ouders/wettelijk vertegenwoordigers van de leerlingen van het Van Maerlantlyceum.

De ouderraad (OR) wil de samenwerking tussen school, leerlingen en ouders stimuleren.

Centrale thema's hierbij zijn het cultuurprofiel van de school, relatie ouders-school en leerlingen. De ouderraad is een klankbord voor de schoolleiding. Ouderraad en schoolleiding hebben regelmatig overleg.

 

Het e-mailadres van de ouderraad is: ouderraad@vanmaerlantlyceum.nl

 

Voorzitter: 

Mw. S. Meersschaert, 06 263 66 054   

Secretaris:

Mw. B. Colette, 06 468 00 759

Penningmeester:

Dhr. R. Eijsbouts, 06 546 88 846

                       

Medezeggenschapsraad

In de medezeggenschapsraad zitten drie ouders. Deze ouders zijn doorgaans ook actief betrokken bij de ouderraad. De ouderraad vormt voor deze ouders een klankbordgroep. Op deze wijze kunnen ze de belangen van de ouders goed vertegenwoordigen in de medezeggenschapsraad.

De ouders in de medezeggenschapsraad zijn:

         

Lilian Barendregt (voorzitter)     barendregt@onsmail.nl
Frank Coolen   frank@grrrom.com
René Potters   rene.potters@upcmail.nl

 

 

1 Waar 'ouders' staat kan ook overal 'verzorgers' gelezen worden