IZT/ZAT

Als uw kind een probleem heeft en/of u zich zorgen over maakt over uw kind, is de mentor het eerste aanspreekpunt. Vaak kan het een en ander met de mentor besproken en opgelost worden. Mocht dit niet het geval zijn, dan wordt binnen school verder gekeken naar mogelijkheden.

 

Afhankelijk van de problematiek kan de afdeling, leerlingbegeleiding of orthopedagoog hierbij een rol spelen. Zij kunnen uw kind aanmelden voor het intern zorgteam (IZT) of het zorg advies team (ZAT). Onze school doet graag een beroep op de expertise van de teams om ervoor te zorgen dat uw kind een zo optimaal mogelijke begeleiding krijgt.

 

Het IZT bestaat uit de desbetreffende afdelingsleider en/of -medewerker(s), de leerlingbegeleider, ondersteuningscoördinator en de orthopedagoog. Het IZT bespreekt en monitort de situatie van uw kind. Uiteraard wordt alle informatie vertrouwelijk behandeld. Het IZT gaat op zoek naar oplossingen en geeft een advies over de benodigde begeleiding. Vaak kan het IZT de begeleiding zelf bieden. Zo niet, dan verwijst het IZT uw kind naar een externe instantie of naar het ZAT.

 

Het ZAT bestaat uit de leden van het IZT, de leerplichtambtenaar, de schoolmaatschappelijk werker en de jeugdarts. Er wordt altijd eerst contact met u opgenomen, voordat uw kind wordt aangemeld bij het ZAT