Aanvraag (vakantie)verlof

 

De school dient te controleren op verzuim (spijbelen en te laat komen). De gedachte erachter is dat het voorkomen van verzuim voortijdige schooluitval en andere ongewenste effecten bij de leerlingen zal terugdringen.

 

In de leerplichtwet staat dat scholen volgens een wettelijke meldingsnorm verzuim moeten melden.

De school moet luxeverzuim melden bij de leerplichtambtenaar en in dit kader controleren op ‘verdachte' afmeldingen en ziekmeldingen kort voor of na vakanties. Ook (veelvuldig) ziekteverzuim kan voor de school aanleiding zijn om contact op te nemen met de schoolarts en de leerplichtambtenaar.

 

De Leerplichtwet kent twee vormen van verlof:

*     

Vakantieverlof (ten hoogste 10 schooldagen). Als ouders kunnen aantonen dat zij in geen enkele schoolvakantie samen op vakantie kunnen gaan en afhankelijk zijn van het inkomen dat zij verdienen in de schoolvakantieperiode, kunnen zij vakantieverlof aanvragen. De aanvraag moet minstens 6 weken voorafgaand aan de vakantie ingediend zijn bij de directie van de school. De directie beslist over het toekennen van het vakantieverlof.

*    Verlof wegens gewichtige omstandigheden. Gewichtige omstandigheden zijn bijvoorbeeld een huwelijk, begrafenis of jubileum. Gekochte tickets, vakantie op uitnodiging of een goedkopere reis kunnen boeken zijn geen gewichtige omstandigheden. Ouders moeten kunnen aantonen dat er sprake is van gewichtige omstandigheden. Over aanvragen tot tien schooldagen verlof wegens gewichtige omstandigheden beslist de directie van de school. Voor verlof van meer dan tien schooldagen beslist de leerplichtconsulent van de gemeente. U moet het verzoek voor verlof schriftelijk indienen. Meer informatie vindt u op de website van de gemeente Eindhoven.

  

Bijzonder verlof.pdf

 

Het betreffende formulier dient te worden ingevuld en ingeleverd bij mevrouw Vermeulen en/of mevrouw Vermeer in kamer A05 of gemaild worden aan: aanwezigheid@vanmaerlantlyceum.nl