Communicatie

 

Een belangrijk communicatie-/informatiekanaal voor school, ouders en leerlingen is de website van de school. Hierop worden mededelingen gedaan van algemene aard.

 

Mededelingen die afzonderlijke klassen of jaarlagen betreffen en waarvan het zaak is dat deze snel onder de aandacht gebracht worden van ouders en/of leerlingen worden in de regel per mail verzonden. In verband hiermee is het belangrijk dat de school in het bezit is van een actueel e-mailadres.

 

Om de ouders en leerlingen zo goed mogelijk te informeren, is er een aantal vaste momenten in het jaarrooster ingeruimd voor contact tussen de ouders en de school.

 

Ouderavonden

Voor de ouders van de brugklasleerlingen zijn er twee voorlichtingsavonden. Een in het begin van het schooljaar, waarop informatie wordt gegeven en de ouders kunnen kennismaken met het afdelingsteam en de mentor van de klas van hun zoon/dochter, en een in maart/april over de keuze van het schooltype na de brugklas. Ook in de overige leerjaren zijn er voorlichtingsavonden aan het begin van het schooljaar en naar aanleiding van belangrijke momenten in het jaar, zoals de keuze voor volgende jaren.

 

Ouderspreekuur

Naar aanleiding van de rapportages zijn er spreekuren waar ouders de docenten kunnen spreken. Voor de data: jaarplanning 2018-2019. Bij bijzonderheden is het natuurlijk mogelijk om op elk passend moment contact op te nemen met de vakdocent, mentor, afdeling of rector.

 

Klankbordgroepbijeenkomsten en Thema-avonden

De ouderraad van het Van Maerlantlyceum vraagt enkele ouders van brugklasleerlingen om als klankbordouder op te treden. Samen vormen zij een  klankbordgroep, welke als taak heeft om gedurende het hele jaar een goed contact tussen ouders en school, en tussen ouders onderling te bevorderen. De ouderraad organiseert twee maal per jaar een klankbordvergadering waarop deze ouders zich buigen over actuele thema's en vraagstukken. Daarnaast worden er jaarlijks door de ouderraad ook twee thema-avonden georganiseerd. Aan het eind van deze themabijeenkomst(en) wordt de ouders de mogelijkheid geboden om samen in gesprek te gaan.

 

Mentoren/docenten

Naast deze vaste contactmomenten adviseren wij ouders bij problemen direct contact op te nemen met de

mentor. De mentor is in principe het directe aanspreekpunt binnen de school. Het staat ouders en leerlingen altijd vrij contact op te nemen met leden van de directie/afdelingsteams of met de rector. Voor vakinhoudelijk zaken kunt u zich wenden tot de vakdocent van uw zoon of dochter.

Ouders kunnen altijd via de mail contact opnemen met een docent of mentor; voor het overzicht van e-mailadressen zie even voorstellen

Het is ook mogelijk om via de receptie (040 - 2513704) een docent of mentor te vragen contact op te nemen.

 

Directie en afdelingsleiders

We verzoeken om alleen in zeer dringende gevallen gebruik te maken van het privénummer van leden van de directie en de afdelingsleiders.

 

rector      

mw.dr. E.M.R. van der Heijden,

06 - 57207564 (privé), e.vanderheijden@vanmaerlantlyceum.nl

     
       
conrectoren      

havo

     

mw.drs. A.J.A. Dirksen

06 - 51007510 (privé), a.dirksen@vanmaerlantlyceum.nl

     

vwo

     

Dhr. T. Strik, conrector vwo

06 - 39147752 (privé), t.strik@vanmaerlantlyeum.nl

     
       
afdelingsleiders      
afdeling onderbouw havo (leerjaar 1 t/m 3)      
       
afdeling onderbouw vwo (leerjaar 1 t/m 3)      
       
afdeling bovenbouw havo (leerjaar 4 en 5)      
       
afdeling bovenbouw vwo (leerjaar 4 t/m 6)      

dhr. N.M.A. Verrijt

06 20971342 (privé), n.verrijt@vanmaerlantlyceum.nl

     

 

 

Debatteren

 

Spannend!

 

Ik vind het leuk om nieuwe dingen te proberen. Daarom heb ik dit jaar meegedaan aan een debatwedstrijd.
We hebben eerst geoefend met een historische vraag die we in de geschiedenisles behandeld hadden. In het oude Griekenland hebben de Atheners ooit gedebatteerd over Mytilene. Dat was een stad die niet deed wat Athene wilde. Er is toen een volksvergadering geweest om te bespreken wat er met Mytilene moest gebeuren.

lees meer