Ons onderwijs

Rekentoets 2016 en de slaag-/zakregeling 2016 en later

 

Alle leerlingen in het voortgezet onderwijs maken de rekentoets (niveau 3F voor vwo en havo) als onderdeel van het eindexamen. Alleen voor leerlingen op het vwo telt het resultaat van de rekentoets vanaf schooljaar 2015-2016 mee voor het behalen van het diploma. Voor havo wordt het resultaat van de rekentoets wel vermeld op de cijferlijst, maar telt het voorlopig nog niet mee voor het behalen van een diploma.

 

Vwo-leerlingen moeten dit schooljaar minimaal een 5 halen voor de rekentoets om te kunnen slagen. Alleen als blijkt dat meer dan 5% van de vwo-leerlingen in 2016 zakt vanwege de rekentoets, dan wordt het vangnet in werking gesteld. Dat betekent dat die leerlingen in dat geval in het schooljaar 2015-2016 een 4 in plaats van een 5 mogen halen. Vervolgens dient in het schooljaar 2016-2017 wel ten minste een eindcijfer 5 voor de rekentoets te worden behaald om te kunnen slagen. 

Vanaf schooljaar 2016-2017 mogen vwo-leerlingen voor Nederlands, Engels, wiskunde en de rekentoets één eindcijfer 5 halen. De rest moet minimaal een 6 zijn. Wanneer in schooljaar 2015-2016 het vangnet inwerking treedt, verschuift de opname van de rekentoets in deze kernvakkenregel naar schooljaar 2017-2018.

 

Op basis van de resultaten in vmbo en havo wordt het moment bepaald waarop het resultaat van de rekentoets gaat meetellen voor het behalen van het diploma op het havo.

Er worden voorlopig geen beperkingen gesteld voor wat betreft het rekencijfer bij de doorstroom vanuit havo naar hbo-opleidingen.

 

Aantal kansen

In totaal krijgt de leerling vier kansen om de rekentoets te halen, waarvan één in het voorexamenjaar en 3 in het examenjaar. Het hoogste cijfer telt.

 

Voorbereiding

De leerlingen die nu in havo-4 en vwo-5 zitten maken in proefwerkweek 2 als oefening een rekentoets op de computer. De sectie wiskunde zal in periode 4 tijdens de wiskundelessen aandacht besteden aan de voorbereiding op de rekentoets in juni.

 

Wat gebeurt er met eerder behaalde cijfers voor de rekentoets?

*    

Leerlingen in vwo-6 die afgelopen schooljaar in vwo-5 de rekentoets hebben gedaan: cijfer blijft staan.
* Leerlingen in havo-5 die afgelopen schooljaar in havo-4 de rekentoets hebben gedaan: cijfer blijft staan.
* Leerlingen die meegedaan hebben met de pilot in 2013: vrijstelling bij minimaal een 5.
* Doubleurs in havo-4 en vwo-5: cijfer rekentoets vervalt.
* Gezakten in vwo-6 en havo-5: cijfer rekentoets vervalt.
* Doubleurs in havo-5 en vwo-6 die zich hebben teruggetrokken vóór CE 2015: cijfer rekentoets vervalt.
* Leerlingen die afgestroomd zijn van vwo-5 naar havo-5: cijfer rekentoets blijft staan.
* Leerlingen die ingestroomd zijn van havo-5 naar vwo-5: cijfer rekentoets blijft staan.
* Leerlingen die afgestroomd zijn van vwo-4 naar havo-5: hebben nog geen cijfer rekentoets.
*

Leerlingen die ingestroomd zijn van extern naar havo-4, havo-5, vwo-5, vwo-6: indien niveau 3F, niet gezakt of gedoubleerd, blijft het cijfer staan. Anders vervalt het cijfer rekentoets.

 

 

Data afname examen rekentoets 2016

*     donderdag 21 januari                 

Eerste afnameperiode voor herkansers en gezakten/doubleurs havo-5 en vwo-6

en opstromers vwo-4 naar havo-5.

*   maandag 21 maart Tweede afnameperiode voorherkansers havo-5 en vwo-6.
* maandag 30 en dinsdag 31 mei       

Derde afnameperiode voor alle leerlingen van havo-4 en vwo-5 en

herkansers havo-5 en vwo-6.