Ons onderwijs

Belangrijke gegevens eindexamen 2016

 

Belangrijke data

 

Eerste tijdvak is van donderdag 12 mei 2016 t/m vrijdag 27 mei 2016.

Rooster zie: http://www.examenblad.nl

 

Rooster met lokalenindeling cse 2016:

havo-5

vwo-6

 

Tweede tijdvak is van dinsdag 21 juni 2016 t/m vrijdag 24 juni 2016.

Het rooster voor het tweede tijdvak wordt in maart 2016 bekend gemaakt. De examens op vrijdag 24 juni (aangewezen vakken) vinden niet op school plaats en worden afgenomen door de commissie staatsexamen VO.

 

Uitslag

Bekendmaking van de normeringen zijn te vinden op www.cito.nl en www.examenblad.nl .

Eerste tijdvak op donderdag 16 juni 2016 om 8.00 uur

Tweede tijdvak op vrijdag 1 juli 2016 om 8.00 uur.

 

Slaag-/zakregeling havo en vwo

De kandidaat die eindexamen vwo of havo heeft afgelegd, is geslaagd indien:

a.   

het rekenkundig gemiddelde van zijn bij het centraal examen behaalde cijfers ten minste 5,5 is;

b.

hij voor één van de vakken Nederlandse taal en literatuur, Engelse taal en literatuur en voor zover van toepassing wiskunde A, wiskunde B of wiskunde C als eindcijfer 5 of meer heeft behaald en hij voor de andere vakken, genoemd in dit subonderdeel als eindcijfer 6 of meer heeft behaald;

c.

hij onverminderd onderdeel b:

 

 1.   

voor één van zijn vakken waarvoor een eindcijfer is vastgesteld, als eindcijfer 5 of meer en voor de overige vakken waarvoor een eindcijfer is vastgesteld, als eindcijfer 6 of meer heeft behaald,

   2. voor één van zijn vakken waarvoor een eindcijfer is vastgesteld, als eindcijfer 4 en voor de overige vakken waarvoor een eindcijfer is vastgesteld, als eindcijfer 6 of meer heeft behaald, en het gemiddelde van de eindcijfers tenminste 6,0 bedraagt;
   3. voor twee van zijn vakken waarvoor een eindcijfer is vastgesteld, als eindcijfer 5 heeft behaald en voor de overige vakken waarvoor een eindcijfer is vastgesteld, als eindcijfer 6 of meer heeft behaald, en het gemiddelde van de eindcijfers ten minste 6,0 bedraagt; of
   4.

voor één van de vakken waarvoor een eindcijfer is vastgesteld als eindcijfer 4 en voor één van deze vakken als eindcijfer 5 heeft behaald en voor de overige vakken waarvoor een eindcijfer is vastgesteld, als eindcijfer 6 of meer heeft behaald, en het gemiddelde van de eindcijfers ten minste 6,0 bedraagt;

d.

hij voor geen van de onderdelen van het combinatievak lager dan het eindcijfer 4 heeft behaald;

e.

hij voor de vakken culturele en kunstzinnige vorming en lichamelijke opvoeding van het gemeenschappelijk deel van elk profiel, de kwalificatie «voldoende» of «goed» heeft behaald; en

f.

voor havo: hij de rekentoets heeft afgelegd.

voor vwo:  hij voor de rekentoets ten minste het eindcijfer 5 heeft behaald.

 

Tijdelijk vangnet rekentoets vwo schooljaar 2015–2016

-     Indien de resultaten van de rekentoets dan wel onvoorziene omstandighedendaartoe aanleiding geven, kan bij koninklijk besluit worden bepaald dat de overgangsperiode met een schooljaar wordt verlengd, met dien verstande dat dan in het schooljaar 2015–2016 voor de rekentoets in plaats van het eindcijfer 5 ten minste het eindcijfer 4 is vereist en in het schooljaar 2016–2017 ten minste het eindcijfer 5.
- Bij de toepassing van het eerste lid kan onderscheid worden gemaakt naar de omstandigheid dat de rekentoets ER onderdeel uitmaakt van de uitslagregeling.
-

Er is in elk geval sprake van een situatie als bedoeld in het eerste lid indien een voldoenderepresentatief beeld bestaat van de landelijk behaalde eindcijfers voor de rekentoets in heteindexamen van het vwo en daaruit naar voren komt dat meer dan 5 procent van de kandidaten in het eindexamen van het vwo geen diploma zou behalen alleen als gevolg van deze rekentoets.

 

Meer informatie

Er is een speciale website voor examenkandidaten: https://www.mijneindexamen.nl . Deze site biedt het examenrooster op maat met de daarbij te gebruiken hulpmiddelen en correctiemodellen na afname. Ook algemene informatie, regels en tips zijn op deze site te vinden.

 

Examensecretaris (inclusief rekentoetsen)

mw. Y. van Zijl

kamer B06

E-mail: examensecretaris@vanmaerlantlyceum.nl